Skolutveckling och #skolDigiplan

Så kom den till slut, #skolDigiplan, handlingsplanen som ska hjälpa oss att realisera den nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

Handlingsplanen definierar nio övergripande ”behov hos huvudmännen, som är av sådan karaktär att de kräver nationell handling, samordning och utveckling”. Handlingsplanen är därmed inte en handlingsplan som främst riktar sig till skolhuvudmännen utan listar 18 initiativ som behöver komma på plats just för att det skall vara möjligt för huvudmännen att genomföra den, enligt #skolDigiplan, mycket ambitiösa digitaliseringsstrategin.

Bland annat skrivs att ”Regeringen behöver skyndsamt säkerställa att en analys genomförs av såväl ekonomiska som organisatoriska konsekvenser för staten samt huvudmännen och deras verksamheter”. I handlingsplanen poängteras att flera av de initiativ och aktiviteter som föreslås i handlingsplanen, exempelvis införandet av programmering i grundskolan och digitala nationella prov är kostnadsdrivande för kommunerna, och för de enskilda huvudmännen. Man fortsätter med en uppmaning om att konsekvensutredningen därför noggrant bör analyseras hur det på bästa sätt säkerställs att huvudmännen har tillräckliga finansiella resurser för att både bedriva dagens verksamhet och samtidigt ha resurser för den verksamhetsutveckling som följer av skolväsendets digitalisering.

Ett centralt förslag är att få igång en samordning av det arbete som behöver göras av olika nationella aktörer, i förslaget rekommenderas att Skolverket ges det övergripande ansvaret för att samordna det statliga arbetet med skolans digitalisering. Det handlar i mångt och mycket om att ge förslag på en nationell nivå och att försöka fördela arbetet mellan de olika aktörerna. Handlingsplanen har därmed även ett även ett avsnitt där huvudmännens ansvar försökts definieras.

AV-Medias stöd i arbetet

Vilka är era största utmaningar för att realisera den nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet och för att implementera reviderade styrdokument?

AV-Media är hela länets resurs och nedan har vi försökt sammanfatta hur vi på olika sätt kan stödja i ert arbete.

Målsättningen är ökad måluppfyllelse, likvärdighet, underlätta arbetssituation.

Förändringsprocesser utgående från digitalisering behöver utgöra en integrerad del av det systematiska kvalitetsarbetet

 • digitaliseringen en integrerad del av utvecklingsarbete
 • digitaliseringen fungerar som medel, inte som mål
  • ingår som del i det systematiska kvalitetsarbetet
  • långsiktighet
 • kartläggning av behov utifrån styrdokument
  • verksamhetens behov i fokus

Långsiktigt åtagande gällande prioritering och finansiering

 • långsiktig plan för finansiering av verksamhetens digitalisering
 • styrande beslut för att säkerställa tillgång till fungerande infrastruktur och kompetensutveckling
  • tillgång till behovsanpassade och ändamålsenliga verktyg för elever och lärare
 • organisationsutveckling

Tillräcklig organisatorisk kapacitet

 • säkerställa att rätt kompetens finns i organisationen
 • upphandlingskompetens
 • förmåga att omvärldsbevaka och hänga med i utvecklingen

Tillgång till pedagogisk och teknisk support

 • säkerställa att det finns tillgång till adekvat pedagogisk support
 • säkerställa att det finns tillgång till adekvat teknisk support
 • support för att kunna genomföra digitala nationella prov

Resurser behöver avsättas för kompetensutveckling och förvaltning av den digitala miljön

 • avsätta tid och medel för kompetensutvecklingsinsatser
 • organisera för möjligheten för personalen att kontinuerlig kunna utveckla sin digitala kompetens
 • säkerställa att insatserna innefattar personal inom såväl styrning och ledning som inom undervisning och administration

Flera av initiativen syftar till att öka den digitala kompetensen i verksamheten både för personal men också inom såväl rektors- som lärarutbildningen. Det finns även förslag på initiativ som lyfter behovet av att få till säker och effektiv åtkomst av digitala resurser och tillgång till och utbyte av data. Ett prioriterat område som lyfts är till exempel e-legitimationer för elever. Två förslag handlar slutligen om hur praktiknära forskning kan stärkas och hur denna kan tillgängliggöras.

Förändringsprocesser utgående från digitalisering behöver utgöra en integrerad del av det systematiska kvalitetsarbetet

 • Utifrån styrdokumenten och i samarbete med länet nätverk föra en kontinuerlig diskussion kring innebörden i begreppet ”adekvat digital kompetens” för att ständigt vara uppdaterat kring ett rörligt mål
 • fungera som stöd i det systematiska kvalitetsarbetet genom t.ex. arbete med LIKA
 • stötta i arbete med framtagande av vision, strategi och handlingsplaner för utvecklingsarbetet inom verksamheterna

Långsiktigt åtagande gällande prioritering och finansiering

 • långsiktiga investeringar i teknik och verktyg som kan nyttjas av verksamheterna i länet
 • omvärldsbevaka för att tillhandahålla uppdaterad och aktuella verktyg och teknik
 • omvärldsbevaka och stötta kring mer behovsanpassade och ändamålsenliga digitala verktyg, särskilt till elever i behov av extra stöd
 • omvärldsbevaka och stötta kring att tillgängliggöra verksamhetssystem som underlättar arbetssituationen för berörd personal

Tillräcklig organisatorisk kapacitet

 • bistå med kompetens som inte finns i den egna organisationen
 • facilitera utbyte av erfarenheter och kompetens mellan kommuner genom nätverkssamarbeten
 • underlätta samarbeten mellan kommuner
 • upphandlingskompetens
 • stötta genom omvärldsbevakning i en snabb utvecklingsklimat och förmedla relevant information genom våra olika kanaler och nyhetsbrev

Tillgång till pedagogisk och teknisk support

 • fungera som pedagogisk support till IKT-pedagoger och lärare i länet
 • utveckla hemsidan till en resursbank för pedagogiskt stöd
 • omvärldsbevaka forskning och förmedla fungerande praktiker kring undervisning samt studie- och arbetsmiljö

Resurser behöver avsättas för kompetensutveckling och förvaltning av den digitala miljön

 • tillsammans med huvudman och skolenhet utforma och genomföra fortbildningsinsatser för verksamma inom skolan
 • tillhandahålla en resursbank med undervisningsnära tips och idéer
 • facilitera utbyte mellan IKT-pedagoger och lärare i länet
 • sprida exempel på god undervisningspraktik

Målsättningen är ökad måluppfyllelse, likvärdighet, underlätta arbetssituation.

Förändringsprocesser utgående från digitalisering behöver utgöra en integrerad del av det systematiska kvalitetsarbetet

 • digitaliseringen en integrerad del av utvecklingsarbete
 • digitaliseringen fungerar som medel, inte som mål
  • ingår som del i det systematiska kvalitetsarbetet
  • långsiktighet
 • kartläggning av behov utifrån styrdokument
  • verksamhetens behov i fokus

Långsiktigt åtagande gällande prioritering och finansiering

 • långsiktig plan för finansiering av verksamhetens digitalisering
 • styrande beslut för att säkerställa tillgång till fungerande infrastruktur och kompetensutveckling
  • tillgång till behovsanpassade och ändamålsenliga verktyg för elever och lärare
 • organisationsutveckling

Tillräcklig organisatorisk kapacitet

 • säkerställa att rätt kompetens finns i organisationen
 • upphandlingskompetens
 • förmåga att omvärldsbevaka och hänga med i utvecklingen

Tillgång till pedagogisk och teknisk support

 • säkerställa att det finns tillgång till adekvat pedagogisk support
 • säkerställa att det finns tillgång till adekvat teknisk support
 • support för att kunna genomföra digitala nationella prov

Resurser behöver avsättas för kompetensutveckling och förvaltning av den digitala miljön

 • avsätta tid och medel för kompetensutvecklingsinsatser
 • organisera för möjligheten för personalen att kontinuerlig kunna utveckla sin digitala kompetens
 • säkerställa att insatserna innefattar personal inom såväl styrning och ledning som inom undervisning och administration

Flera av initiativen syftar till att öka den digitala kompetensen i verksamheten både för personal men också inom såväl rektors- som lärarutbildningen. Det finns även förslag på initiativ som lyfter behovet av att få till säker och effektiv åtkomst av digitala resurser och tillgång till och utbyte av data. Ett prioriterat område som lyfts är till exempel e-legitimationer för elever. Två förslag handlar slutligen om hur praktiknära forskning kan stärkas och hur denna kan tillgängliggöras.

Förändringsprocesser utgående från digitalisering behöver utgöra en integrerad del av det systematiska kvalitetsarbetet

 • Utifrån styrdokumenten och i samarbete med länet nätverk föra en kontinuerlig diskussion kring innebörden i begreppet ”adekvat digital kompetens” för att ständigt vara uppdaterat kring ett rörligt mål
 • fungera som stöd i det systematiska kvalitetsarbetet genom t.ex. arbete med LIKA
 • stötta i arbete med framtagande av vision, strategi och handlingsplaner för utvecklingsarbetet inom verksamheterna

Långsiktigt åtagande gällande prioritering och finansiering

 • långsiktiga investeringar i teknik och verktyg som kan nyttjas av verksamheterna i länet
 • omvärldsbevaka för att tillhandahålla uppdaterad och aktuella verktyg och teknik
 • omvärldsbevaka och stötta kring mer behovsanpassade och ändamålsenliga digitala verktyg, särskilt till elever i behov av extra stöd
 • omvärldsbevaka och stötta kring att tillgängliggöra verksamhetssystem som underlättar arbetssituationen för berörd personal

Tillräcklig organisatorisk kapacitet

 • bistå med kompetens som inte finns i den egna organisationen
 • facilitera utbyte av erfarenheter och kompetens mellan kommuner genom nätverkssamarbeten
 • underlätta samarbeten mellan kommuner
 • upphandlingskompetens
 • stötta genom omvärldsbevakning i en snabb utvecklingsklimat och förmedla relevant information genom våra olika kanaler och nyhetsbrev

Tillgång till pedagogisk och teknisk support

 • fungera som pedagogisk support till IKT-pedagoger och lärare i länet
 • utveckla hemsidan till en resursbank för pedagogiskt stöd
 • omvärldsbevaka forskning och förmedla fungerande praktiker kring undervisning samt studie- och arbetsmiljö

Resurser behöver avsättas för kompetensutveckling och förvaltning av den digitala miljön

 • tillsammans med huvudman och skolenhet utforma och genomföra fortbildningsinsatser för verksamma inom skolan
 • tillhandahålla en resursbank med undervisningsnära tips och idéer
 • facilitera utbyte mellan IKT-pedagoger och lärare i länet
 • sprida exempel på god undervisningspraktik

Hur fungerar verktygen idag?

En återkommande fråga i handlingsplanen handlar om hur väl förberedda huvudmännen är för de kommande digitala nationella proven. En del problem har rapporterats i anslutning till de prov som skrivits i Svenska i år, bland annat i Lärarnas tidning. Framför allt verkar det ha varit problem med provverktyget Dugga. Här är det alltså själva tjänsteleverantören som inte klarat av belastningen av många användare. Skolverket har många utmaningar vad gäller utformningen av provplattformen och en hel del arbete läggs just nu ner för att ta fram en fungerande infrastruktur. Är du intresserad av att veta mer kring detta finns en del information på Skolverkets hemsida. Internetstiftelsen hade en webbsändning kring olika frågor rörande skolans digitala ekosystem den 12 mars där Skolverket kortfattat rapporterade kring sina tankar om bland annat inlogg och provisionering av elevkonton (ca 1.40 h in i sändningen).

Lärarförbundet har gjort en undersökning kring användandet av lärplattformar och ger i sin rapport Stör- eller stödfunktion? – en rapport om lärplattformaroch aom ger en allt annan än smickrande bild av funktionaliteten i dessa plattformar. Då de dessutom verkar ge dåligt stöd till elevernas lärande kanske skolplattform är en bättre benämning. Här poängteras återigen, och i enlighet med den digital strategins delmål 2:4, att Politiker måste skapa en ordning där professionens behov av dokumentation formar de digitala systemen, inte tvärtom!”Här kommer också det initiativ in som #skolDigiplan lyfter och som handlar om att ”stöd tas fram för upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support”.  Något som kan fungera som visst stöd i upphandling är den systemkarta som tagits fram av medlemmar i Swedish Edtech Industry. Edtechkartan.se ger en övergripande bild av det breda ekosystem av edtechlösningar som finns kopplat till den svenska skolans processer och behov och syftet är att öka kunskapen hos nationella beslutsfattare om vilka lösningar som idag finns tillgängliga för den svenska marknaden.

Missade du föreläsningen med journalisten och författaren Anders Thoresson?
Vi filmade föreläsningen och den ligger nu tillgänglig i vår mediekatalog. Här lyfts många intressanta frågor kring hur teknikutvecklingen påverkar oss människor och samhället vi lever i.

Kontakt

Jenny Christiansson Digital skolutvecklare 0480-456774 Skicka e-post